Uw helpende hand bij pacht- en erfpachtzaken

Pacht- en erfpachtzaken: voor u een juridische wirwar, voor LTM Vastgoed een specialisme. Denk aan het vaststellen van de pachtprijs, opstellen van de pachtovereenkomst, de aan- en verkoop van bedrijven in verpachte staat, het vaststellen van het pachtersvoordeel met de fiscus of van aanspraken op productierechten door de verpachter. De makelaars en adviseurs van LTM Vastgoed zijn daarnaast goed thuis in erfpachtkwesties. Zij loodsen u door de complexiteit, verbonden met de verschillende pachtvormen. Dit ook bij financieringsvraagstukken.

Erfpacht

Erfpacht geeft de gebruiker de mogelijkheid grond of gebouwen van iemand anders te gebruiken alsof hij zelf eigenaar is.

Erfpacht een zakelijk recht dat tegenover iedereen hard te maken is. Het is aan te gaan voor een periode van ten minste 25 jaar. Voor de vestiging is een notariële akte nodig die in het kadaster wordt ingeschreven. De overeenkomst is daarmee door een ieder in te zien. Bij erfpacht komen alle eigenaarslasten voor rekening van de erfpachter.

Partijen hebben bij het opstellen van een erfpachtovereenkomst veel contractvrijheid. Zo zijn afspraken te maken over de looptijd, de canon en herziening daarvan, wel of geen verlengingsmogelijkheden, het al dan niet door de erfpachter stichten van opstallen, tussentijdse vervreemding van het recht aan derden en dergelijke.

Fiscale benadering

Voor erfpacht geldt een andere fiscale benadering. In samenspraak met uw accountant is maatwerk te leveren.

Pacht

Vanaf 1 november 2007 is de Pachtwet ingetrokken. Het pachtrecht is nu ondergebracht in het Burgerlijk Wetboek, boek 7, titel 5.

Pacht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verpachter, zich verbindt aan de andere partij, de pachter, een onroerende zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw en de pachter zich verbindt tot een tegenprestatie. Pacht is een persoonlijk recht. Zonder toestemming is het niet overdraagbaar.

Nieuw is dat bij beoordeling van een pachtovereenkomst de bedrijfsmatige uitoefening belangrijker geworden is. Anders is sprake van huur waarvoor andere regels gelden.

Reguliere pacht

Een regulier pachtcontract geeft de pachter veel rechten en zekerheden. Zoals het recht van verlenging, de mogelijkheden tot indeplaatsstelling en medepacht en het voorkeursrecht van koop tegen de verpachte waarde. De grondkamer beoordeelt de maximale pachtprijs. Bij opzegging worden de belangen van beide partijen door de Pachtkamer beoordeeld.

Teeltpacht

Teeltpacht is toepasbaar bij een- of tweejarige teelten en bij teelten waarvoor vruchtwisseling noodzakelijk is. Een teeltpachtovereenkomst wordt door de grondkamer geregistreerd.

Geliberaliseerde pacht.

Te onderscheiden zijn overeenkomsten voor 6 jaren of korter zonder prijstoetsing en die voor meer dan 6 jaren met prijstoetsing door de grondkamer. Deze pachtvorm geeft de verpachter de zekerheid dat de pacht na de afgesproken periode afgelopen is. Het recht van verlenging, de mogelijkheden tot indeplaatsstelling en medepacht ontbreken. Ook heeft de pachter geen voorkeursrecht van koop tegen de waarde in verpachte staat.

VERSTAND VAN PACHT- EN ERFPACHTZAKEN

De specialisten van LTM Vastgoed zijn juridisch onderlegd en hebben jarenlang ervaring in diverse pacht- en erfpachtzaken binnen uw sector en regio. Hierdoor weet de makelaar exact waar úw kansen liggen.

Vraag direct ons deskundig advies m.b.t. erf-pachtzaken